Kvalité & Miljö

Verksamheten är kvalitets- och miljöledningscertifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015 respektive SS-EN ISO 14001:2015 sedan 2000.Kvalitetspolicy

Syftet med Brunnsgårdens behandlingshems verksamhet är att erbjuda vård- och behandlingsmetoder som motsvarar klienternas behov, på ett sätt som ger högsta möjliga tillförlitlighet vad gäller resultat, acceptans och livskvalitét för klienten och med hög tillgänglighet.

 

Miljöpolicy
Brunnsgårdens behandlingshem skall verka för att ständigt minska och förebygga förorening av inre och yttre miljö med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och i ett livscykelperspektiv.
Detta innebär:
– att vi vid inköp skall handla lokalt samt välja miljömärkta och lokalt producerade varor.
– att vi skall ställa krav på våra leverantörer och hantverkare så att de utvecklar sitt miljömedvetande.
– att vi genom utbildning och studiebesök stimulerar personals och patienters intresse för miljöarbete.
– att vi håller oss informerade om utvecklingen på miljöområdet.
– att vi minskar vår användning av fossila bränslen, el och vatten.
– att vi genom källsortering skall minska vår mängd avfall.
– att vi alltid skall följa gällande lagstiftning samt övriga krav och föreskrifter på miljöområdet.