Behandling

Grunderna i Brunnsgårdens behandling är KBT, individuell dynamisk psykoterapi, relationell psykoterapi, MI, Återfallsprevention, ADL-träning och dynamisk psykiatri. Utgångspunkten är att vårda och behandla människor med livsproblem som tar sig uttryck i missbruk och psykiska respektive sociala dysfunktioner.

Behandlingen Vår behandlingsmodell har betoning på individuell psykoterapi och enligt miljöterapeutiska principer. Vid ankomst till Brunnsgården upprättas en inledande behandlingsplan/genomförandeplan. Genomförandeplaner och utslussningsprogram utformas individuellt. Genomförandeplanerna revideras kontinuerligt vid behandlingskonferenser med placerande myndighet och klient. Speciell kompetens för att arbeta med chock-, trauma- och övergreppsproblematik finns. Återfallsprevention ingår i behandlingsprogrammet. Utredning av neuropsykiatrisk problematik utförs enligt särskilt uppdrag.

Vi arbetar med en helhetssyn som tar hänsyn till individens bakgrundshistoria, traumatiska upplevelser, aktuella svårigheter och psykiska status. Behandlingen stöds kontinuerligt av vår psykiater, som även beslutar om eventuell medicinering. I vissa fall är det nödvändigt med fortsatt medicinering efter behandlingstiden.

Idividualpsykoterapi, psykodynamisk, relationell och KBT  Vi ser mänskligt beteende som ett komplext samspel mellan behov, känslor och rationella överväganden. Vår psykoterapeutiska referensram är psykodynamisk. Psykoterapin bedrivs individuellt av leg. psykoterapeut eller av psykoterapeut med steg-1 utbildning (se personalens kompetens). När det gäller behandling av människor med psykiska sjukdomar är nyckelorden varsamhet, uthållighet och tid. Vi lägger stor vikt vid relationen mellan terapeut och klient. Nivån på terapin, som bedrivs i enskilda samtal, bestäms utifrån klientens behov och förmåga. Terapin kan omfatta allt från stödjande samtal och jagstärkande terapi till insiktsterapi.

Gruppbehandling

Vi erbjuder också samtalsgrupper.

KBT

Veckoschemat kan också kompletteras med KBT – gruppbehandling av missbruk/beroende.

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och bygger på social inlärningsteori och kognitiv psykologi.

Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhets (drogfrihets) processen, och därmed möjligheter att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol och/eller droger på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall. Återfallsprevention ges vanligen en gång per vecka under åtta veckor.

MI

Våra behandlingspedagoger har utbildning i MI och har MI-samtal med klienterna kontinuerligt under behandlingstiden 3-9 månader.

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Tillsammans kartlägger man hur exempelvis alkoholen/drogerna påverkar det vardagliga livet och hur situationen stämmer överens med klientens önskemål och värderingar. Detta kan visa på en skillnad som hjälper klienten vidare i förändringsprocessen.

Behandlarens roll är att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen.

 EMDR

EMDR skapades av Francine Shapiro, psykolog och forskare vid Mental Research Institute i Palo Alto, USA. Det är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som framgångsrikt hjälpt tusentals människor över hela världen. EMDR används för psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser såsom övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster, överfall osv.