Behandling

Grunderna i Brunnsgårdens behandling är KBT, individuell dynamisk psykoterapi, reationell psykoterapi, miljöterapi, Återfallsprevention, ADL-träning och dynamisk psykiatri. Utgångspunkten är att vårda och behandla människor med livsproblem som tar sig uttryck i missbruk och psykiska respektive sociala dysfunktioner.

Behandlingen Vår behandlingsmodell har betoning på individuell psykoterapi och enligt miljöterapeutiska principer. Vid ankomst till Brunnsgården upprättas en inledande behandlingsplan/genomförandeplan. Genomförandeplaner och utslussningsprogram utformas individuellt. Genomförandeplanerna revideras kontinuerligt vid behandlingskonferenser med placerande myndighet och klient. Speciell kompetens för att arbeta med chock-, trauma- och övergreppsproblematik finns.  NADA-akupunktur och återfallsprevention ingår i behandlingsprogrammet. Utredning av neuropsykiatrisk problematik utförs enligt särskilt uppdrag.

Vi arbetar med en helhetssyn som tar hänsyn till individens bakgrundshistoria, traumatiska upplevelser, aktuella svårigheter och psykiska status. Behandlingen stöds kontinuerligt av vår psykiater, som även beslutar om eventuell medicinering. I vissa fall är det nödvändigt med fortsatt medicinering efter behandlingstiden.

Idividualpsykoterapi, psykodynamisk, relationell och KBT  Vi ser mänskligt beteende som ett komplext samspel mellan behov, känslor och rationella överväganden. Vår psykoterapeutiska referensram är psykodynamisk. Psykoterapin bedrivs individuellt av leg. psykoterapeut eller av psykoterapeut med steg-1 utbildning (se personalens kompetens). När det gäller behandling av människor med psykiska sjukdomar är nyckelorden varsamhet, uthållighet och tid. Vi lägger stor vikt vid relationen mellan terapeut och klient. Nivån på terapin, som bedrivs i enskilda samtal, bestäms utifrån klientens behov och förmåga. Terapin kan omfatta allt från stödjande samtal och jagstärkande terapi till insiktsterapi.

Gruppbehandling

Vi erbjuder också samtalsgrupper.

KBT

Veckoschemat kan också kompletteras med KBT – gruppbehandling av missbruk/beroende.

 

ART – Aggression Replacement Training

Under behandlingstiden finns möjlighet till social träning och ilskekontrollträning.

Social färdighetsträning innebär att klienten lär sig att tänka och handla i en stegvis sekvens. Varje färdighet är således indelad i olika steg och individen lär sig exempelvis ge beröm, att ta emot kritik på ett positivt sätt och hantera grupptryck utifrån dessa steg.

Ilskekontrollträning innebär att klienten lär en viss sekvens av beteenden som används för att tidigt upptäcka att han håller på att bli arg för att sedan lära sig att kontrollera sin ilska på ett socialt kompetent sätt.

 

Återfallsprevention

Är en kognitiv manualbaserad metod vid beroende. Återfallsprevention sker individuellt eller i grupp. Arbetet läggs upp efter manualen ”väckarklockan” som består av 8 grundsessioner. Efter grundomgången kan 13 valfria sessioner förekomma. Syftet med Återfallsprevention är att förstå sammanhanget mellan tanke-känsla-handling. Att hitta strategier för att kunna tacka nej till droger och förbli drogfri.

Miljöterapi

Vi betraktar psykiska sjukdomar, störningar och drogberoende som mångfacetterade fenomen och avvisar förenklade förklaringsmodeller. Vår strävan är att kunna erbjuda våra klienter en miljö som präglas av förståelse, förmåga att härbärgera jobbiga känslor, utrymme att experimentera och växa. Det ska vara tillåtet att misslyckas, och framförallt att lyckas. Detta förutsätter tydliga yttre ramar och en grundläggande ordning i det dagliga praktiska arbetet. I miljöterapin arbetar personal och klienter nära varandra. Det kan handla om praktiska arbetsuppgifter som matlagning, städning eller underhållsarbete med våra fastigheter. Fem av veckans sju dagar är strukturerade och schemalagda. Helgerna och kvällarna lämnar utrymme åt varierande fritidsaktiviteter. En eftermiddag i veckan ägnar vi oss åt gemensamma fysiska aktiviteter.  Även storgrupper och kvinnogrupper finns på schemat.

Öronakupunktur NADA-akupunktur är en speciell form av akupunktur som i flera vetenskapliga studier visat sig vara särskilt verksam vid behandling av beroende. På Brunnsgården erbjuder vi akupunktur som komplement till den vanliga behandlingen. Fyra personer, i personalgruppen, har behörighet att utföra akupunktur enligt NADA-metoden.

 

EMDR

EMDR skapades av Francine Shapiro, psykolog och forskare vid Mental Research Institute i Palo Alto, USA. Det är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som framgångsrikt hjälpt tusentals människor över hela världen. EMDR används för psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser såsom övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster, överfall osv.